Blog

G jak Guidelines

wrz 8, 2022

G jak Guidelines (wytyczne) – to ogólne instrukcje dla egzaminatorów pracujących w Europejskim Urzędzie Patentowym, jak również dla Zgłaszających i innych stron postępowania (np. wnoszących sprzeciwy wobec udzielonych patentów europejskich). Wytyczne zostały przyjęte dnia 1 czerwca 1978 r. przez ówczesnego Prezesa EPO. Od czerwca 2012 roku Wytyczne składają się z ośmiu głównych części dotyczących odpowiednio Badania formalnego (Część A), Poszukiwań (Część B), Proceduralnych aspektów badania merytorycznego (Część C), Sprzeciwu oraz procedur ograniczenia/unieważnienia (Część D), Ogólnych kwestii proceduralnych (Część E), Europejskiego zgłoszenia patentowego (Część F), Zdolności patentowej (Część G) oraz Poprawek (Część H). Guidelines EPO są cyklicznie aktualizowane, a ostatnia zrewidowana edycja opublikowana została na początku marca 2021 roku. Wytyczne stanowią jedynie ogólne instrukcje i przykładowo Wydział Badań może odstąpić od ich stosowania pod warunkiem, że działa zgodnie z Konwencją o patencie europejskim (EPC). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, Wytyczne nie są wiążące dla Izb Odwoławczych, co jest ważnym czynnikiem niezawisłości tychże. Z ciekawostek warto dodać, że znajomość Wytycznych EPO jest newralgiczna do opanowania (tuż obok znajomości Konwencji o Patencie Europejskim oraz Regulaminu Wykonawczego), aby pozytywnie zdać egzamin kwalifikacyjny na europejskiego rzecznika patentowego.