Blog

C jak Cechy techniczne

mar 22, 2022

C jak Cechy techniczne – zastrzeżenia patentowe/ochronne to ta część dokumentacji zgłoszeniowej, która definiuje ostatecznie zakres ochrony na jaki udzielany jest patent bądź prawo ochronne na wzór użytkowy. Zakres ten określany jest przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do składu lub struktury np. wytworu. W przypadku wzoru użytkowego, rysunek powinien przedstawiać cechy techniczne zgłoszonego rozwiązania. Myśląc o nowym rozwiązaniu, które pragnęlibyśmy otoczyć ochroną w postaci prawa wyłącznego (patentu na wynalazek bądź prawa ochronnego na wzór użytkowy), takie rozwiązanie należy opisać właśnie za pomocą cech technicznych. To cechy techniczne definiują prawo wyłączne i przez ich odpowiedni dobór w zastrzeżeniu patentowym bądź zastrzeżeniu ochronnym, możemy zapewnić szeroką lub wąską ochronę. Paradoksalnie bowiem, im więcej cech technicznych definiuje dane rozwiązanie, tj. im więcej cech będzie określało wynalazek lub wzór użytkowy, tym węższa ochrona wynikająca z tak udzielonego prawa. Im mniej tych cech, które wyróżnią nasze rozwiązanie ze stanu techniki, tym szerszy zakres uzyskanej wyłączności.