H jak Porozumienie Haskie

H jak Porozumienie Haskie

H jak Porozumienie Haskie – czyli porozumienie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych to system administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, zgodnie z którym dokonując jednego zgłoszenia w Międzynarodowym Biurze w Genewie i...
G jak Guidelines

G jak Guidelines

G jak Guidelines (wytyczne) – to ogólne instrukcje dla egzaminatorów pracujących w Europejskim Urzędzie Patentowym, jak również dla Zgłaszających i innych stron postępowania (np. wnoszących sprzeciwy wobec udzielonych patentów europejskich). Wytyczne zostały przyjęte...
F jak figury

F jak figury

F jak Figury – składowe dokumentacji zgłoszeniowej to podanie, opis, zastrzeżenia, skrót opisu oraz rysunek (dla wynalazku jeżeli jest on niezbędny do zrozumienia rozwiązania, natomiast przy wzorze użytkowym – obowiązkowy – w 1 egzemplarzu). Jeżeli...
E jak Europejski Urząd Patentowy

E jak Europejski Urząd Patentowy

E jak Europejski Urząd Patentowy – z ang. European Patent Office (EPO) to organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej zrzeszającej 38 państw członkowskich (od 1 października 2022, do tego grona dołącza Czarnogóra), do którego głównych zadań należy udzielanie...
D jak Data zgłoszenia

D jak Data zgłoszenia

D jak Data zgłoszenia – taką datę posiada każde prawo wyłączne. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę, w której  kompletne zgłoszenie skutecznie wpłynęło do określonego urzędu patentowego w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej. Odpowiednie akty prawne, takie...
C jak Cechy techniczne

C jak Cechy techniczne

C jak Cechy techniczne – zastrzeżenia patentowe/ochronne to ta część dokumentacji zgłoszeniowej, która definiuje ostatecznie zakres ochrony na jaki udzielany jest patent bądź prawo ochronne na wzór użytkowy. Zakres ten określany jest przez podanie cech...